Целта на тази политика е да опише и регламентира начина, по който Preferred by Nature се отнася към спорове, свързани с клиенти на Preferred by Nature или дейностите на Preferred by Nature.

Споровете са разделени в две основни категории: оплаквания и обжалвания. В контекста на тази политика, терминът жалба се смята за синоним на оплакване - жалбите се обработват по същия начин, както оплакванията. Preferred by Nature приема спорове по всяко време, включително и споделените с одиторите по време на одитния процес.

Обжалвания се определят като въпроси, повдигнати от клиенти на Preferred by Nature или кандидати за сертификационно решение от Preferred by Nature или несъответствия.

Оплакванията се обработват като всички други спорове, повдигнати от всяко лице или организация. Всички оплаквания се пазят поверителни, освен ако жалбоподателят не упълномощи Preferred by Nature да споделя информацията.

 

Одобрено от

Петър Фейлберг, Изпълнителен директор Preferred by Nature

12 май 2023

 

По-долу е нашата Политика за разрешаване на спорове на английски и други езици.

Ако имате оплакване или искате да подадете жалба, моля, свържете се с местното лице за контакт на Preferred by Nature. Посетете нашата интернет страница Свържете се с нас за телефонните номера и адреси на нашите местни офиси. Също така жалбите могат да бъдат изпращани по имейл на: dispute@preferredbynature.org