Ons doel is is het ondersteunen van beter landbeheer en bedrijfspraktijken die ten goede komen aan mens, natuur en klimaat.

Wij maken geen onderscheid tussen klanten en wij bieden onze diensten aan, aan alle geïnteresseerde partijen die werken binnen het bereik van onze competenties en accreditatie - ongeacht de grootte, geografische locatie of lidmaatschap van verenigingen, groepen etc. 

Hoewel wij een door een missie gedreven organisatie zijn, behouden wij ons het recht voor om niet te werken met of geassocieerd te worden met bedrijven wiens activiteiten in directe en ernstige overtreding zijn van de eisen zoals hier beneden vermeld staan. 

 

Wat wij vragen

Wij vragen van al onze partners en klanten om zich te verbinden aan de volgende eisen. De organisatie:

1. Voert due diligence uit om handel te vermijden in producten die niet volgens de geldende wetten in het land van herkomst geoogst of verwerkt zijn;

2. Houdt zich niet direct of indirect bezig met vernietiging van High Conservation Values (HCV's), inclusief, maar niet beperkt tot, bewust deelnemen aan het oogsten, extraheren, verhandelen of vervaardigen van materiaal of producten afkomstig uit gebieden met vernietigde HCV's.

3. Houdt zich niet bezig met of profiteert niet van omkoping en corruptie.

4. Houdt zich niet bezig met, of profiteert van, de ergste vormen van kinderarbeid of enige vorm van dwangarbeid, waaronder dwangarbeid, dwangarbeid in de gevangenis, slavernij, dienstbaarheid of mensenhandel.

5. Neemt niet deel aan of verleent geen steun aan discriminatie op basis van ras, kleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere overtuigingen, kaste, nationale of sociale herkomst, bezit, geboorte, betrokkenheid bij een vakbond, seksuele geaardheid, gezondheid, verantwoordelijkheden in een gezin, leeftijd, handicap of andere onderscheidende kenmerken.

6. Biedt zijn werknemers een gezonde en veilige werkomgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bescherming tegen vuur, geluid, ongelukken en giftige stoffen. Adequaat beleid en de gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en worden gevolgd. 

7. Blijft op de hoogte van de huidige, geldende milieuwetgeving en streeft ernaar om negatieve milieu-effecten te minimaliseren door een proactieve benadering en een verantwoord management van milieu-aspecten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot):

     a) Gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen, zoals brandstof en water.
     b) Uitstoot in de atmosfeer en lozingen in water.
     c) Geluid, geur en CO2 uitstoot.
     d) Potentieel en huidige bodemverontreiniging.
     e) Omgaan met gevaarlijke stoffen.
     f)  Omgaan met gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval.
   

Preferred by Nature behoudt het recht voor om zich te distantiëren van organisaties die de hierboven beschreven principes rechtstreeks en ernstig schenden.

We waarschuwen organisaties voor overtredingen die we hebben vastgesteld en geven redelijke tijd voor corrigerende maatregelen. We blijven samenwerken met organisaties die zich ertoe verbinden te corrigeren en corrigerende maatregelen te tonen wanneer bovenstaande principes worden geschonden. Als de organisatie niet corrigeert of kan corrigeren, kunnen we een besluit nemen om ons van dergelijke organisaties te dissociatie; dat wil zeggen het beëindigen van contracten of eventuele verbintenissen met de organisatie binnen 30 dagen na het besluit tot dissociatie (wat ook betekent dat certificaten voor certificaathouders worden beëindigd).

Beslissingen over dissociatie worden genomen door de Uitvoerend Directeur van Preferred by Nature en organisaties kunnen beroep aantekenen volgen het geschillenbeslechtingsproces.

Beslissingen over reassociatie kunnen worden genomen wanneer de organisatie aantoont dat zij de problemen heeft aangepakt die eerder tot dissociatie hebben geleid en preventieve maatregelen hebben genomen om herhaling van schendingen te voorkomen.

Goedgekeurd door

Peter Feilberg, Executive Director
5 Oktober 2020