Misją Preferred by Nature jest promowanie lepszego gospodarowania gruntami oraz praktyk biznesowych korzystnych dla ludzi, przyrody i klimatu.

Nie rozróżniamy klientów i partnerów. Oferujemy nasze usługi wszystkim zainteresowanym organizacjom, których działalność mieści się w zakresie akredytacji i kompetencji Preferred by Nature – bez względu na wielkość, lokalizację geograficzną czy przynależność do stowarzyszeń, grup itp.

Jednak kierując się naszą misją, zastrzegamy sobie prawo do odmowy współpracy lub powiązań z firmami, których działania bezpośrednio i poważnie naruszają poniższe wymagania:

 

O co prosimy

Oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy i klienci będą spełniali poniższe podstawowe wymagania. Organizacja:

 1. Kieruje się należytą starannością, aby unikać handlu produktami, które zostały pozyskane lub przetworzone z naruszeniem prawa obowiązującego w kraju pozyskania.

 2. Nie angażuje się bezpośrednio lub pośrednio w niszczenie terenów o wysokiej wartości ochronnej, w tym, ale nie wyłącznie, świadomego udziału w pozyskiwaniu, handlu lub produkcji materiałów i produktów pochodzących z takich terenów.

 3. Nie stosuje ani nie czerpie korzyści z przekupstwa i korupcji.

 4. Nie stosuje ani nie czerpie korzyści z wykorzystywania najgorszych form pracy dzieci oraz z jakiejkolwiek formy pracy przymusowej, w tym pracy niewolniczej, przymusowej pracy więźniów oraz handlu ludźmi

 5. Nie stosuje ani nie wspiera dyskryminacji z powodu rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, kasty, narodowości, statusu społecznego, majątku, urodzenia, przynależności do związków, orientacji seksualnej, stanu zdrowia, obowiązków rodzinnych, wieku, niepełnosprawności lub innych cech wyróżniających.

 6. Zapewnia swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, w tym ochronę przed pożarem, hałasem, wypadkami i substancjami toksycznymi. Stosuje się do odpowiednich zasad i procedur BHP. 

 7. Ma świadomość obecnie obowiązujących wymagań prawnych co do ochrony środowiska oraz stara się minimalizować negatywne oddziaływanie swojej działalności, produktów i usług na środowisko, poprzez aktywne i odpowiedzialne zarządzanie swoimi aspektami środowiskowymi, takich jak m.in:

       a) Wykorzystanie ograniczonych zasobów naturalnych, jak paliwo i woda.
       b) Uwalnianie zanieczyszczeń do powietrza i wody.
       c) Emisja hałasu, odorów i dwutlenku węgla.
       d) Potencjalne i rzeczywiste zanieczyszczenie gleby.
       e) Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi.
       f)  Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.

Preferred by Nature zastrzega sobie prawo do odstąpienia od współpracy z partnerami i klientami, którzy w sposób bezpośredni i poważny naruszają powyższe wymagania.

Ostrzegamy partnerów i klientów o zidentyfikowanych naruszeniach, dając im czas na wprowadzenie działań korygujących. Kontynuujemy współpracę z organizacjami, które zobowiążą się do wprowadzenia działań korygujących w przypadku naruszenia powyższych zasad. Jeśli działania te nie zostaną wprowadzone, możemy podjąć decyzję o odstąpieniu od współpracy. Wówczas w ciągu 30 dni od decyzji odstępujemy od umów lub innych zobowiązań wobec organizacji (co dla posiadaczy certyfikatów oznacza również ich unieważnienie).  

Decyzje o odstąpieniu od współpracy są podejmowane przez Dyrektora Wykonawczego Preferred by Nature. Apelacje od tych decyzji mogą być wnoszone zgodnie z Polityką Rozwiązywania Sporów. 

Decyzja o ponownym nawiązaniu współpracy może być podjęta, kiedy organizacja wykaże, że rozwiązała problemy będące powodem wcześniejszego odstąpienia od współpracy oraz podjęła działania zapobiegawcze, aby uniknąć ponownego naruszenia zasad. 

Zatwierdzone przez:

Peter Feilberg
Dyrektor Wykonawczy
5 października 2020 r.