Celem polityki jest opisanie i uregulowanie sposobu, w jaki NEPCon postępuje w sytuacjach spornych dotyczących klientów i działań NEPCon.

Spory dzielimy na dwie kategorie – skargi i odwołania. W kontekście polityki słowo zażalenie jest synonimem skragi i będzie rozpatrywany w ten sam sposób co skarga. NEPCon przyjmuje informacje dotyczące sporu w dowolnym momencie, również te, którymi klienci dzielą się z audytorami podczas audytu.

Odwołania wnoszone są przez klientów NEPCon lub aplikantów wobec decyzji certyfikacyjnych NEPCon lub wobec niezgodności.

Skargi są definiowane jako wszelkie spory zgłaszane przez dowolną osobę lub organizację. Wszystkie skargi są poufne, chyba że skarżący upoważni NEPCon do udostępnienia informacji.

 

Zatwierdzone przez:

Peter Feilberg, Dyrektor Wykonawczy NEPCon
22 marca 2022 r.

 

Poniżej znajduje się Polityka Rozwiązywania Sporów

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę lub zażalenie prosimy o kontakt z pracownikiem NEPcon. Na naszej stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy biur. Skargi można przesyłać również na adres dispute@nepcon.org